• Съдаване на Система за Производство, отговаряща на условията и стандартите на „ISO 14001 Система по управление на околната среда“ и "OHSAS 18001 Професионално здравоопазване и охрана на труда“,
  • Постоянно саморазвитие, преразглеждане на проблемите и осигуряване на постоянство в работата си,
  • Намаляването на трудовите злополуки и Екологичните катастрофи Изготвяне на Рискови Анализи и проследяването на изпълнението им.
  • Информация и Образование по отношение на Околната среда,Професионалното Здравоопазване и Опазването на Труда на Всички, които са в обсега на влияние на нашата дейност( служители, доставчици, клиенти),
  • Намалявайки до минимум отпадъците , чрез метода на рециклиране организиране на унищожаването им и предотвратяване на замърсяването на околната среда,
  • Осигуряване на Съответствието на използваните Суровини и Спомагателни Материали с Критериите по Опазване на Околната Среда, Професионалното Здраве и Охраната на Труда,и вземане под контрол на неблагоприятните последици върху тях от използването на тези материали.
  • Gestas, използвайки средствата за масова информация, ще съобщава за новостите си в Политиката си по „Околната Среда, Професионално Здраве и Охраната на Труда и ще бъде винаги отворена за различните Обществени Мнения по тези въпроси.